บทบาทหน้าที่ของโรงพยาบาลยางตลาด

บทบาทหน้าที่ของโรงพยาบาลยางตลาด

jop

นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางตลาด

นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ 2562

policy

รอปรับปรุงข้อมูล

กำลังปรับปรุงเนื้อหาอยู่ครับ

โครงสร้างทางการบริหาร รพ.ยางตลาด

struture re

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เข็มมุ่ง

 

วิสัยทัศน์

บริการดี เชื่อถือได้ ภาคภูมิใจในองค์กร

 

พันธกิจ

มุ่งมั่นให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การบริหารที่ดี และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีแบบพอเพียง เกิดความประทับใจ และผู้ให้บริการมีความสุข

 

ค่านิยม

มุ่งผลสัมฤทธิ์ สร้างเสริมสุขภาวะ ทำงานเป็นทีม พัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ร่วมกันเรียนรู้

 

เข็มมุ่ง

มุ่งความปลอดภัยและไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนที่รุนแรง