ชี้แจงทุนปี60

ดาวน์โหลด

งานประกันสุขภาพ

 แบบฟอร์มงานประกันสุขภาพ

          1. คำร้องขอทราบประวัติการรักษาพยาบาล  Download

          2.  แบบฟอร์มยกเลิก Admit    Download

          3. ใบนัดรับใบClaimประกันชีวิต  Download

          4. ใบยืมเวชระเบียนผู้ป่วยใน     Download

คู่มืองานประกันสุขภาพ

          1. คู่มือMRA Guideline_2557ปรับปรุง  Download

          2. เอกสาร บรรยายสปสช.เขต7-2560  Download

          3. ระบบไหลเวียนเวชระเบียนผู้ป่วยใน     Download

          4.  การจัดเรียงเวชระเบียน    Download

           5. eMA ฟื้นฟู Auditor_2560_Billing    Download

           6. Cardiovascular Procedure   Download

           7.  Re-audit Coding 2559   Download

           8.  Auditor-coding 2560   Download

           9.  การพัฒนาและอบรมฟื้นฟู Auditor OPAE 2560  Download

           10.  การอุทธรณ์กรณี OPLG OPAE   Download

           11.  หลักเกณฑ์การจ่ายกรณี OPAE 2560    Download

          12. การตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์  Download

          13. ใบแก้คำผิดคู่มือแนวทางการตรวจสอบปี 2559 Download

          14.  การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการปี 2559   Download

          15.  อัตราค่าบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560    Download

       

 

 

งานสารสนเทศทางการแพทย์

แบบฟอร์มงานสารสนเทศทางการแพทย์

     1. แบบขอข้อมูลและรายงาน    Download