เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ดาวน์โหลด

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ดาวน์โหลด

เรื่อง รายงานเจ้าหนี้คงเหลือค่าวัสดุการแพทย์+เวชภัณฑ์มิใช่ยา+วัสดุทันตกรรม นัดเก็บเช็ค 22-23 พ.ค 2562

รายงานเจ้าหนี้ค่าวัสดุการแพทย์ + เวชภัณฑ์มิลต์ยา + วัสดุทันตกรรมนัดเก็บเช็ค 22-23 พ. ค 2562

 

ดาวน์โหลด

เรื่อง รายงานเจ้าหนี้คงเหลือค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ นัดเก็บเช็ค 22-23 พฤษภาคม 2562

รายงานเจ้าหนี้คงเหลือค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ นัดเก็บเช็ค 22-23 พฤษภาคม 2562

 

ดาวน์โหลด

เรื่อง รายงานเจ้าหนี้คงเหลือค่ายา

เรื่อง รายงานเจ้าหนี้คงเหลือค่ายา

 

ดาวน์โหลด