Total 26 items.

KPI ที่ชื่อสถานบริการเกณฑ์เป้าหมาย(คน)ผลงาน(คน)ร้อยละวันที่ประเมินผลไม่ผ่าน
102 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์รวมทุกแห่ง60316316100.002019-05-27 04:23:11รายชื่อ
103 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์รวมทุกแห่ง6019214475.002019-05-27 04:23:11รายชื่อ
104 ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่ารวมทุกแห่ง6538629877.202019-05-27 04:23:11รายชื่อ
108 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ได้รับวัคซีนโรคหัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95รวมทุกแห่ง95111496586.622019-05-27 04:23:25รายชื่อ
109 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ได้รับวัคซีน DTP5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90รวมทุกแห่ง901338111683.412019-05-27 04:23:27รายชื่อ
110 ร้อยละของเด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85รวมทุกแห่ง852317201586.972019-05-27 04:23:28รายชื่อ
112 ร้อยละของเด็กประถม 1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85รวมทุกแห่ง852753255392.742019-05-27 04:23:59รายชื่อ
113 ร้อยละของเด็กประถม 1ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งรวมทุกแห่ง85243284734.832019-05-27 04:24:23รายชื่อ
120 ร้อยละของประชาชนอายุ 35-59 ปีได้รับการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรวมทุกแห่ง90396303869497.642019-05-27 04:24:45รายชื่อ
121การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60ปี ภายใน 5 ปีรวมทุกแห่ง8027628384313.912019-05-27 04:24:52รายชื่อ
124ประชาชนอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรวมทุกแห่ง90118681152097.072019-05-27 04:26:27รายชื่อ
131ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรวมทุกแห่ง90513965009497.472019-05-27 04:26:52รายชื่อ
132อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหืด สิทธิ UCรวมทุกแห่ง465710.772019-05-27 04:26:58รายชื่อ
133รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นรวมทุกแห่ง252921072.022019-05-27 04:27:03รายชื่อ
134รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนรวมทุกแห่ง1485900.002019-05-27 04:28:47รายชื่อ
135 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตารวมทุกแห่ง605284196237.132019-05-27 04:29:39รายชื่อ
136 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี รวมทุกแห่ง40356494826.602019-05-27 04:29:52รายชื่อ
137ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี รวมทุกแห่ง504132392594.992019-05-27 04:30:07รายชื่อ
140 อัตรานอน รพ. ของเด็ก แรกเกิด - 5 ปี ด้วยโรคอุจจาระร่วงและปอดบวมรวมทุกแห่ง9113920417.912019-05-27 04:31:16รายชื่อ
147ประชากรตามกลุ่มอายุได้รับการเยี่ยมบ้าน กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานรวมทุกแห่ง855209479692.072019-05-27 04:32:07รายชื่อ
148ประชากรตามกลุ่มอายุได้รับการเยี่ยมบ้าน กลุ่มผู้ป่วยโรควัณโรครวมทุกแห่ง851029795.102019-05-27 04:32:10รายชื่อ
167ประชากรตามกลุ่มอายุได้รับการเยี่ยมบ้าน กลุ่มผู้ป่วยโรคความดัน รวมทุกแห่ง854341389189.632019-05-27 05:11:30รายชื่อ
168ประชากรตามกลุ่มอายุได้รับการเยี่ยมบ้าน กลุ่มผู้ป่วยโรคจิตเวช รวมทุกแห่ง85381395103.672019-05-27 05:13:11รายชื่อ
170เด็กกลุ่มเสี่ยงอายุ 0-2 ปี ได้รับการเคลือบฟลูออไรด์วานิชรวมทุกแห่ง904262231454.292019-05-27 05:22:21รายชื่อ
181 ร้อยละของหญิงมีครรภ์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากรวมทุกแห่ง8038627470.982019-05-27 05:29:40รายชื่อ
182 ร้อยละของเด็กนักเรียนชั้น ป. 6 ได้รับวัคซีน dTรวมทุกแห่ง95106780775.632019-05-27 05:29:46รายชื่อ
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ -> เครดิตสองคนนี้ -> คุณอุเทน จาดยางโทน & คุณศรศักดิ์ สีหะวงษ์