Total 56 items.

KPI ที่ชื่อสถานบริการเกณฑ์เป้าหมาย(คน)ผลงาน(คน)ร้อยละวันที่ประเมินผลไม่ผ่าน
004 ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียวรวมทุกแห่ง5031930796.242019-05-27 04:23:02รายชื่อ
005 ร้อยละเด็กอายุ 18,30 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการทุกรายรวมทุกแห่ง10017517097.142019-05-27 04:23:04รายชื่อ
008 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ รวมทุกแห่ง6025420078.742019-05-27 04:23:06รายชื่อ
100 อัตราส่วนการตายมารดาไทย(ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)รวมทุกแห่ง1581300.002019-05-27 04:23:07รายชื่อ
101 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยรวมทุกแห่ง857212711698.672019-05-27 04:23:09รายชื่อ
102 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์รวมทุกแห่ง60316316100.002019-05-27 04:23:11รายชื่อ
103 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์รวมทุกแห่ง6019214475.002019-05-27 04:23:11รายชื่อ
104 ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่ารวมทุกแห่ง6538629877.202019-05-27 04:23:11รายชื่อ
105 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ของหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่รวมทุกแห่ง9071550170.072019-05-27 04:23:11รายชื่อ
107 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีรวมทุกแห่ง72155610.002019-05-27 04:23:23รายชื่อ
108 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ได้รับวัคซีนโรคหัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95รวมทุกแห่ง95111496586.622019-05-27 04:23:25รายชื่อ
109 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ได้รับวัคซีน DTP5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90รวมทุกแห่ง901338111683.412019-05-27 04:23:27รายชื่อ
110 ร้อยละของเด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85รวมทุกแห่ง852317201586.972019-05-27 04:23:28รายชื่อ
111 ร้อยละของเด็กได้รับวัคซีน dt ป. 6 รวมทุกแห่ง952352106945.452019-05-27 04:23:53รายชื่อ
112 ร้อยละของเด็กประถม 1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85รวมทุกแห่ง852753255392.742019-05-27 04:23:59รายชื่อ
113 ร้อยละของเด็กประถม 1ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งรวมทุกแห่ง85243284734.832019-05-27 04:24:23รายชื่อ
117 อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน วัยทำงาน 15-59 ปี (ไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน)รวมทุกแห่ง1680914100.012019-05-27 04:24:32รายชื่อ
118 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ วัยทำงาน 15-59 ปี (ไม่เกิน 23 ต่อประชากรแสนคน)รวมทุกแห่ง238091400.002019-05-27 04:24:39รายชื่อ
120 ร้อยละของประชาชนอายุ 35-59 ปีได้รับการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรวมทุกแห่ง90396303869497.642019-05-27 04:24:45รายชื่อ
121การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60ปี ภายใน 5 ปีรวมทุกแห่ง8027628384313.912019-05-27 04:24:52รายชื่อ
124ประชาชนอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรวมทุกแห่ง90118681152097.072019-05-27 04:26:27รายชื่อ
127 ลดอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้าหนัก < 2,500 กรัม ภายใน 28 วัน (ลดลงร้อยละ 5)รวมทุกแห่ง53912.562019-05-27 04:26:29รายชื่อ
128 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการรวมทุกแห่ง4315512580.652019-05-27 04:26:32รายชื่อ
130 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่ารวมทุกแห่ง4593084705.052019-05-27 04:26:42รายชื่อ
131ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรวมทุกแห่ง90513965009497.472019-05-27 04:26:52รายชื่อ
132อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหืด สิทธิ UCรวมทุกแห่ง465710.772019-05-27 04:26:58รายชื่อ
133รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นรวมทุกแห่ง252921072.022019-05-27 04:27:03รายชื่อ
134รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนรวมทุกแห่ง1485900.002019-05-27 04:28:47รายชื่อ
135 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตารวมทุกแห่ง605284196237.132019-05-27 04:29:39รายชื่อ
136 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี รวมทุกแห่ง40356494826.602019-05-27 04:29:52รายชื่อ
137ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี รวมทุกแห่ง504132392594.992019-05-27 04:30:07รายชื่อ
138 ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาด เลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับยาละลายลิ่มเลือด และ/หรือ การขยายหลอดเลือดหัวใจ (PPCI ? Primary Percutaneous Cardiac Intervention)รวมทุกแห่ง758225.002019-05-27 04:31:10รายชื่อ
140 อัตรานอน รพ. ของเด็ก แรกเกิด - 5 ปี ด้วยโรคอุจจาระร่วงและปอดบวมรวมทุกแห่ง9113920417.912019-05-27 04:31:16รายชื่อ
142 ร้อยละของประชากรตามกลุ่มอายุได้รับการเยี่ยมบ้าน กลุ่มหญิงหลังคลอดรวมทุกแห่ง8524419881.152019-05-27 04:32:00รายชื่อ
143 ร้อยละของประชากรตามกลุ่มอายุได้รับการเยี่ยมบ้าน กลุ่มทารกแรกเกิดรวมทุกแห่ง8527419972.632019-05-27 04:32:03รายชื่อ
144 ร้อยละของประชากรตามกลุ่มอายุได้รับการเยี่ยมบ้าน กลุ่มเด็กปฐมวัย 0-5 ปีรวมทุกแห่ง858313506260.892019-05-27 04:32:03รายชื่อ
145 ร้อยละของประชากรตามกลุ่มอายุได้รับการเยี่ยมบ้าน กลุ่มผู้สูงอายุรวมทุกแห่ง85207971242759.752019-05-27 04:32:05รายชื่อ
146 ร้อยละของประชากรตามกลุ่มอายุได้รับการเยี่ยมบ้าน กลุ่มผู้พิการรวมทุกแห่ง851752150085.622019-05-27 04:32:07รายชื่อ
147ประชากรตามกลุ่มอายุได้รับการเยี่ยมบ้าน กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานรวมทุกแห่ง855209479692.072019-05-27 04:32:07รายชื่อ
148ประชากรตามกลุ่มอายุได้รับการเยี่ยมบ้าน กลุ่มผู้ป่วยโรควัณโรครวมทุกแห่ง851029795.102019-05-27 04:32:10รายชื่อ
159 อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมองลดลง (Fatality Rate) (รหัส ICD S06.0-S06.9) ร้อยละเทียบกับปี 2557รวมทุกแห่ง122600.002019-05-27 05:05:49รายชื่อ
161 ร้อยละเด็กอายุ 1ปีได้รับบริการสุขภาพครบถ้วนตามเกณฑ์ (EPI)รวมทุกแห่ง50297100.002019-05-27 05:06:02รายชื่อ
162 ร้อยละเด็กอายุ 5ปีได้รับบริการสุขภาพครบถ้วนตามเกณฑ์รวมทุกแห่ง90133100.002019-05-27 05:06:59รายชื่อ
163 ร้อยละเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับบริการสุขภาพครบถ้วนตามเกณฑ์รวมทุกแห่ง95137400.002019-05-27 05:09:05รายชื่อ
167ประชากรตามกลุ่มอายุได้รับการเยี่ยมบ้าน กลุ่มผู้ป่วยโรคความดัน รวมทุกแห่ง854341389189.632019-05-27 05:11:30รายชื่อ
168ประชากรตามกลุ่มอายุได้รับการเยี่ยมบ้าน กลุ่มผู้ป่วยโรคจิตเวช รวมทุกแห่ง85381395103.672019-05-27 05:13:11รายชื่อ
170เด็กกลุ่มเสี่ยงอายุ 0-2 ปี ได้รับการเคลือบฟลูออไรด์วานิชรวมทุกแห่ง904262231454.292019-05-27 05:22:21รายชื่อ
171 ร้อยละเด็กนักเรียนประถมศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพรวมทุกแห่ง808858604068.192019-05-27 05:23:56รายชื่อ
172 ร้อยละของผู้สูงอายุ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากรวมทุกแห่ง(not set)178574992.792019-05-27 05:25:12รายชื่อ
173 ร้อยละของผู้สูงอายุ ได้รับการคัดกรองโรคซึมเศร้ารวมทุกแห่ง60180081207867.072019-05-27 05:25:32รายชื่อ
174 ร้อยละของผู้หญิงอายุ 15-59 ปี ตรวจเต้านมด้วยตนเองรวมทุกแห่ง8039884430610.802019-05-27 05:28:04รายชื่อ
179 ร้อยละของผู้สูงอายุ ได้รับการคัดกรองข้อเข่าเสื่อมรวมทุกแห่ง60986700.002019-05-27 05:28:54รายชื่อ
180 ร้อยละของผู้สูงอายุ ได้รับการคัดกรองต้อกระจกรวมทุกแห่ง60180085483.042019-05-27 05:28:59รายชื่อ
181 ร้อยละของหญิงมีครรภ์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากรวมทุกแห่ง8038627470.982019-05-27 05:29:40รายชื่อ
182 ร้อยละของเด็กนักเรียนชั้น ป. 6 ได้รับวัคซีน dTรวมทุกแห่ง95106780775.632019-05-27 05:29:46รายชื่อ
183 ร้อยละของประชากร อายุ 15 - 59 ปี มีภาวะอ้วน (วัดปีละ 1 ครั้ง)รวมทุกแห่ง1542357820919.382019-05-27 05:29:54รายชื่อ
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ -> เครดิตสองคนนี้ -> คุณอุเทน จาดยางโทน & คุณศรศักดิ์ สีหะวงษ์