Total 10 items.

KPI ที่ชื่อสถานบริการเกณฑ์เป้าหมาย(คน)ผลงาน(คน)ร้อยละวันที่ประเมินผลไม่ผ่าน
005 ร้อยละเด็กอายุ 18,30 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการทุกรายรวมทุกแห่ง10017517097.142019-05-27 04:23:04รายชื่อ
008 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ รวมทุกแห่ง6025420078.742019-05-27 04:23:06รายชื่อ
105 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ของหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่รวมทุกแห่ง9071550170.072019-05-27 04:23:11รายชื่อ
111 ร้อยละของเด็กได้รับวัคซีน dt ป. 6 รวมทุกแห่ง952352106945.452019-05-27 04:23:53รายชื่อ
128 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการรวมทุกแห่ง4315512580.652019-05-27 04:26:32รายชื่อ
142 ร้อยละของประชากรตามกลุ่มอายุได้รับการเยี่ยมบ้าน กลุ่มหญิงหลังคลอดรวมทุกแห่ง8524419881.152019-05-27 04:32:00รายชื่อ
143 ร้อยละของประชากรตามกลุ่มอายุได้รับการเยี่ยมบ้าน กลุ่มทารกแรกเกิดรวมทุกแห่ง8527419972.632019-05-27 04:32:03รายชื่อ
144 ร้อยละของประชากรตามกลุ่มอายุได้รับการเยี่ยมบ้าน กลุ่มเด็กปฐมวัย 0-5 ปีรวมทุกแห่ง858313506260.892019-05-27 04:32:03รายชื่อ
145 ร้อยละของประชากรตามกลุ่มอายุได้รับการเยี่ยมบ้าน กลุ่มผู้สูงอายุรวมทุกแห่ง85207971242759.752019-05-27 04:32:05รายชื่อ
146 ร้อยละของประชากรตามกลุ่มอายุได้รับการเยี่ยมบ้าน กลุ่มผู้พิการรวมทุกแห่ง851752150085.622019-05-27 04:32:07รายชื่อ
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ -> เครดิตสองคนนี้ -> คุณอุเทน จาดยางโทน & คุณศรศักดิ์ สีหะวงษ์