เวลา 20190117040002 กำลังประมวลผลรายงาน
 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์
 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์
 ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า
 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ได้รับวัคซีนโรคหัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ได้รับวัคซีน DTP5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 ร้อยละของเด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
 ร้อยละของเด็กประถม 1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ร้อยละของเด็กประถม 1ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่ง
 ร้อยละของประชาชนอายุ 35-59 ปีได้รับการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60ปี ภายใน 5 ปี
ประชาชนอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหืด สิทธิ UC
รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น
รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อน
 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา
 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี
 อัตรานอน รพ. ของเด็ก แรกเกิด - 5 ปี ด้วยโรคอุจจาระร่วงและปอดบวม
ประชากรตามกลุ่มอายุได้รับการเยี่ยมบ้าน กลุ่มหญิงตั้งครรภ์
ประชากรตามกลุ่มอายุได้รับการเยี่ยมบ้าน กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ประชากรตามกลุ่มอายุได้รับการเยี่ยมบ้าน กลุ่มผู้ป่วยโรควัณโรค
ประชากรตามกลุ่มอายุได้รับการเยี่ยมบ้าน กลุ่มผู้ป่วยโรคความดัน
ประชากรตามกลุ่มอายุได้รับการเยี่ยมบ้าน กลุ่มผู้ป่วยโรคจิตเวช
เด็กกลุ่มเสี่ยงอายุ 0-2 ปี ได้รับการเคลือบฟลูออไรด์วานิช
 ร้อยละของหญิงมีครรภ์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
 ร้อยละของเด็กนักเรียนชั้น ป. 6 ได้รับวัคซีน dT
อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มี Microalbumin >= 30 ได้รับการรักษาด้วยยา ACEI หรือ ARB
ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการเจาะเลือดตรวจ HbA1C ประจำปี